CE BELGESİ/İŞARETİ

Ege Test Center başta Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) , Alçak Gerilim (LVD) , Kablosuz Ekipmanlar (RED), Makine Emniyeti, Medikal Cihazlar, ATEX olmak üzere birçok AB yönetmeliğine göre ürün test, inceleme ve ürün uygunluğu değerlendirme hizmetleri sunmaktadır.

LVD, EMC, RED Test Laboratuvarı ve uzman mühendis kadrosuyla Ege Test Center ürünlerinizin CE belgesi/işaretlemesi çalışmalarını kaliteli ve hızlı bir şekilde tamamlamaktadır.

CE Belgesi Nedir?

CE belgesi /işareti Avrupa Birliği ve Türkiye’ de satılan, üretilen, ithal veihraç edilen ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir.

CE belgesi/işareti taşıması zorunlu olan ürünler, ürün direktifleri (yönetmelikleri) ile belirlenmiştir.AB üyesi bir ülkeye ve Türkiye’ye ihracatı veya ithalatı yapılacaksa veya Türkiye sınırları içerisinde üretilmesi ve iç pazara sunulması durumunda, ürünün mutlaka CE belgesi/işareti bulunması ve CE belgelendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir.

CE Belgesi/işareti endüstriyel pasaport niteliği taşır, ürünlerin ülkemizde ve AB üyesi ülkelerinde serbest dolaşımını sağlar. CE belgesi olmayan ürünler ülkemizde ve AB pazarında satılamaz.

CE belgesi/işareti Yeni Yaklasım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin direktife uygun olduğunu gösterir.Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir.

CE belgesi/işareti ile imalatçı direktifteki mecbur olduğu yükümlülükleri yerine getirdiğini belirtir.Uygunluk değerlendirme prosedürlerini tamamladığını beyan eder.Bundan dolayı üye devletler, ürünün güvensizliğine dair bariz bir delil yoksa ürüne sınırlama koyamazlar.

CE Belgesi/İşareti Nasıl Alınır?

  • CE belgesi alınması gereken ürünün kapsamına girdiği direktifler belirlenir.
  • Direktifler belirlendikten sonra direktifler kapsamındaki standardlar belirlenir.
  • CE belgesi alınacak ürün standardlara göre test ve raporlaması yapılır.
  • CE belgesi alınacak ürüne ait teknik dosya hazırlanarak, AT Uygunluk beyanı yayınlanır.
  • CE belgesi ürüne uygun olarak yerleştirilir.
  • Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanır ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenir.

CE İŞARETİ

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur ve “Avrupa’ya Uygunluk” u ifade etmektedir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE işareti, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber bir bakıma ürünün pasaportu niteliğinde olan bir işarettir.

CE İşareti, bir kalite markası değildir. CE İşareti, herhangi bir yerden alınan marka olmayıp, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılır.

CE işareti‘nin formatı ilgili direktiflerde de belirtildiği üzere aşağıdaki gibi olmalıdır. CE işareti genişletiliyor veya daraltılıyorsa oranlar korunmalıdır.

CE Belgesi/İşareti Yararları, Neden Gerekli?

  • CE Belgesi ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde ve iç piyasada serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar.
  • CE Belgesi, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir.
  • CE İşareti ürünün asgari olarak güvenli olduğunu gösterir.
  • Üreticiler, iç piyasada ve AB pazarında ürünlerine satabilmesi için CE İşaretini koymak zorundadırlar.
  • CE İşareti, bir çeşit endüstriyel pasaport işlevini görür.
  • CE Belgesi, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir.
  • CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir.
  • CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir.
  • CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.
  • .Ürünleriniz CE İşareti olduğu sürece, ithalatçılar, distribütörler ve satış temsilcileri, karmaşık uygunluk sorunları ve mesleki derinlemesine uzmanlık gerektiren ürün sertifikasyonu ile uğraşmak zorunda kalmayacakları için sizinle iş yapmaktan daha kolay bulacaktır.

CE BELGESİ REHBER ADIMLAR

  1. Ürününüz için geçerli olan Yönetmelikleri tanımlayın. Bu direktifleri AB web sitesinden veya resmi gazeteden ücretsiz indirebilirsiniz. Ürününüz bu Yönetmeliklerden herhangi birine girmezse, ‘CE’ işareti şu anda mümkün değildir.Bununla birlikte,  2009/95 / EC Genel Ürün Güvenliği Yönergesi hükümlerine uymak zorundadır. Rekabet ve Tüketici Koruma Komisyonu web sitesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
  2. Gerekli olan  uygunluk değerlendirme prosedürünü belirleyin. Bu, self-deklarasyon olabilir, Onaylanmış Bir Kuruluştan veya bunların bir kombinasyonundan test, inceleme veya kalite sistemi değerlendirmesi yapılması  gerektirebilir. Uygunluk değerlendirme prosedürü, ürününüze ve CE İşareti ile ilgili Yönetmeliğe bağlı olarak değişir.
  3. İşlem yapmanız gereken tarihi belirleyin. Bu Direktifin yürürlüğe girdiği tarih olacaktır. Direktiflerin çoğunluğu halihazırda yürürlüktedir. Bu durumlarda, CE Belgesi olmaksızın piyasaya sürülecek bir suçtur, çünkü bu, tüm ilgili mevzuatlara uygunluk varsayımı olduğunu gösterir.
  4. Üründe geçerli herhangi bir Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı olup olmadığını belirleyin. Bu standartlara uymanın Direktifin ilgili bölümüne uygunluğuna dair bir varsayım bulunmasına rağmen, bunlar üreticiler için her zaman zorunlu değildir. Üreticiler mümkün olduğunda veya uygun olduğunda uyumlaştırılmış standartları takip etmelidir.
  5. Ürünün Direktif (ler) in tüm temel gerekliliklerine uygun olduğundan emin olun. Mevcut verileri ve test raporlarını yerine getirmek veya tanımlamak için uygun önlemleri alın.
  6. Harmonize standartlara uygun şekilde test, muayene ve incelemeleri yaptırın.
  7. Direktif (ler) tarafından gerekli kılınan teknik dokümantasyonu muhafaza edin. Teknik Dosyanız Yönetmeliklerin  gerekliliklerine uyduğunuzu desteklemelidir. Bu dokümantasyonu 10 yıl muhafaza etmek esastır.
  8. Uygunluk Beyanı’nı ve gerekli destekleyici delilleri hazırlayın. Teknik Dokümantasyonla birlikte Uygunluk Beyanı, talep üzerine Yetkili Makamlar (AB Üyeleri) tarafından kullanılabilir olmalıdır.
  9. Ürünün satılacağı ülkelerde başka tamamen ulusal gereksinimlerin olmadığını kontrol edin. Bunlar, ulusal standartlar, etiketleme veya paketleme gerekliliklerini içerebilir.
  10. Direktifte belirtildiği üzere ürününüzde ve / veya ambalajında ​​ve beraberindeki literatürde CE İşareti koyun.

Avrupa ve Türkiye Piyasası için Güvenlik ve Kalite

Ürününüz CE işaretleme gereksinimlerini karşılıyor mu? Ürününüzü Avrupa pazarına satmayı planlıyorsanız, AB tarafından belirlenen sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygunluğunu göstermelisiniz. CE işaretinin amacı, Avrupa pazarında satılmak istenen ürünlerin güvenliğini ve kalitesini ispatlamak ve adil ticareti teşvik etmektir. CE işareti, üreticinin  ürünün test edildiğini ve tüm önemli güvenlik ve sağlık standartlarına uygun olduğunu beyan ettiğini gösteren belgedir. CE işareti, çocuk oyuncakları veya inşaat ekipmanlarından herhangi bir ürün türüne uygulanabilir.

Avrupa Pazarına Satışta CE Belgesi

Ürününüzü Avrupa pazarında satmaya hazır olmadan önce ilk adım  CE uygunluğunun kanıtlama aşamasıdır. EGE TEST CENTER bu  süreçte değerli müşterilerine yardımcı olmaktadır. Uzmanlarımız , sahip olduğumuz teknik birikim ve  test laboratuvarımız ile Ürünlerinizin Alçak Gerilim Yönetmeliği (2014/35 / AB) veya Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30 / AB) Makine Emniyeti Yönetmeliği gibi  geçerli AB direktiflerine dayalı olarak bir değerlendirme yaparlar. Test edilen ve onaylanan ürünler  uygun Direktiflerin tüm Temel Gerekliklerini  karşılandığında, ürün CE Belgesini taşıyabilir.

Yükümlülükler olmadan serbest ticaret mümkün değildir.
CE işaretinin başlıca amacı,üye devletler arasındaki fiziksel sınırların etkisini azaltarak AB’deki ürünlerin serbest ticaretini kolaylaştırmaktır.İkinci olarak, diğer bir önemli amacı ise  emniyet,sağlık ve çevre için EEA nın yasal yükümlülüklerine uyumluluktur. Bu hem iş güvencesi hem kamu yararının korunması ile ilişkilidir.

CE Belgesi için gereklilikler,direktifler ve yönetmeliklerde belirtilmiştir. Üye olan devletler,direktifin gerekliliklerini,ulusal mevzuatına ve yönetmeliklere göre doğrudan uygular.Bu tüm mevzuatların EEA boyunca serbest ticaret için uyumlaştırılması ile sonuçlanılacaktır.

CE işareti genellikle aşağıdaki yükümlülükleri içerir:

>Ürün için bir risk analizi yapmak. Ürünün oluşturabileceği tehlikeler nelerdir?
İnsanlar, hayvanlar, mallar veya çevre için risk ne kadardır?Üreticiler uygun mevzuatlar ile riski azaltmak için ne gibi çözümlere başvurabilirler?

>Kullanıcının dilinde bir talimat kılavuzunun teslim edilmesi.
Buna ek olarak yasaklar ve uyarılar, Montaj, kontrol ve bakım talimatlarını içerir.

>AB uygunluk beyannamesinin hazırlanması ve imzalanması. Üretici(veya EEA için  ithalatçı), ürünün belirtilen Direktiflere veya yönetmeliklere göre standartları ilan eder.

>Teknik belgelerin hazırlanması.Bu belge tasarım verileri, çizimler, hesaplamalar ve test raporlarını içerecektir.

Bunun yanı sıra tasarım verilerinde gerekli şartların yerine getirilmiş olduğunu göstermek     mümkündür.

 

Hangi Ülkelerde  CE Belgesi Gerekir?

CE Belgesi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu aşağıda listelenen 33 ülkede gereklidir. Bu ülkelerden birçoğu AB üyesi ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleridir. Türkiye AB üyesi olmamasına rağmen 4703 sayılı kanunla ve ilgili yönetmelikleri ile düzenlenen mevzuat gereği CE işaretini ve bununla ilgili belgelendirmeleri zorunlu kılmaktadır.

1 Almanya
2 Avusturya (1995’ten itibaren)
3 Belçika
4 Birleşik Krallık (Büyük Britanya)
5 Bulgaristan (2007’den itibaren)
6 Çek Cumhuriyeti (2004’ten itibaren)
7 Danimarka
8 Estonya (2004’ten itibaren)
9 Finlandiya (1995’ten itibaren)
10 Fransa
11 Hırvatistan (2013’ten itibaren)
12 Hollanda
13 İrlanda
14 İspanya
15 İsveç (1995’ten itibaren)
16 İsviçre
17 İtalya
18 İzlanda
19 Kıbrıs (2004’ten itibaren)
20 Letonya (2004’ten itibaren)
21 Lihtenştayn
22 Litvanya (2004’ten itibaren)
23 Lüksemburg
24 Macaristan (2004’ten itibaren)
25 Malta (2004’ten itibaren)
26 Norveç
27 Polonya (2004’ten itibaren)
28 Portekiz
29 Romanya (2007’den itibaren)
30 Slovakya (2004’ten itibaren)
31 Slovenya (2004’ten itibaren)
32 Türkiye
33 Yunaninstan

CE Teknik Dosya (Teknik Dokümantasyon)

Teknik Dosya, ürünün CE Belgesi taşıyabileceğine dair ürüne ait teknik bilgi, ilgili direktif ve standartlara uygunluğunu gösterir kanıt niteliğinde olan ve hazırlanması zorunlu olan sunum dosyasıdır. Bir başka deyişle Teknik Dosya ürünün CE işaretini taşımasını haklı gösterecek her türlü dokümanın bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

Teknik Dosya, ürünün taşıdığı risklerin en aza indirilebilmesi ve temel güvenlik gereklerini azami ölçüde karşılayabilmesi için güncel olmalıdır. Teknik Dosya hazırlanıp CE işareti uygulandıktan sonra, ortaya çıkan yeni riskler varsa bunlar ile ilgili tedbirler alınmalı, tasarım ve üründe kullanılan hammadde ve yarı mamulde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek riskler giderilmeli ve gerekli testler yapılmalıdır.

Teknik Dosya her daim hazır bulundurulmalı ve en az 10 yıl süre ile saklanmalıdır.

Teknik Dosya içerik ve başlıkları ilgili direktiflere göre değişmekle beraber genel olarak şu şekilde olmalıdır;

  • AT Uygunluk Beyanı (EU Decleration of Conformity)
  • İmalatçı hakkında bilgiler
  • Ürün hakkında bilgiler ve teknik bilgisi
  • Kullanım ve bakım klavuzu
  • Elektrik çizimleri
  • Teknik çizimler
  • Ürün bilgi ve uyarı etiketleri
  • Uygulanan yönetmelikler ve standartlar listesi
  • Test raporları
  • Ürüne özel risk analizi listesi
  • Komponentlere ait uygun belgeleri ve sertifikalar
  • Teknik Dosya hazırlama ve saklama prosedürü

Detaylı bilgi için Ege Test Center ile telefon veya e-posta yoluyla iletişim kurabilir, ya da Online Başvuru Formu‘muz aracılığı ile mesajınızı kolaylıkla iletebilirsiniz:  https://www.egetestcenter.com/online-basvuru/