CE Belgesi ve Makine Emniyeti Yönetmeliği

CE Belgesi, Avrupa Birliği ve Türkiyenin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve üretilen ürünün temel asgari güvenlik seviyesine sahip olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Bu işaret, ISO 9001 v.s gibi kalite güvencesine ilişkin değildir.  CE Belgesi ürünün temel gerekler olarak tanımlanan insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan, bitki yaşamı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işarettir.

Birçok ürün için CE Belgesi/İşareti, firmanın kendisini yeterli görmesi ile basılabilecek bir markadır. Bununla birlikte, her isteyenin ürüne dair testleri yapmadan, teknik dosyalarını hazırlamadan, bir bilirkişinin görüşünü almadan CE İşaretlemesi yapması kurumsal olarak alınan büyük bir risktir.

Bunun sonucunda ürünlerinde meydana gelebilecek problemlerden ötürü, firmalar altından kalkamayacakları cezalarla yüzleşmek zorunda kalabilirler.

Makinaların uyması gereken temel şartlar, sahip olması gereken en az güvenlik koşulları gibi bilgiler, AB konseyi tarafından yayınlanan  2006/42/AT  isimli direktifte (yönetmelikte) belirtilmiştir. Ayrıca Makineler, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamına da girmektedir.

Tüm makinalar bu Yönetmeliklerde  belirtilen kurallara uymak zorundadır. Yönetmeliklerde belirtilen temel şart ve güvenlik koşullarının ne şekilde sağlanacağına ışık tutmak amacıyla AB Konseyi tarafından görevlendirilen kuruluşlarca yardımcı dokümanlar yayınlanır. Bu dokümanlara “Standart” denir.  Standartlara uygun tasarım ve üretim yapmak, üretilen makinenin Yönetmelik şartlarına uygun olmasını sağlayacaktır.
EN Standartları, CEN, CENELEC, EIC ve ETSI  gibi Avrupa Standart Kuruluşları tarafından hazırlanmaktadır.
Bu standartlar, üye ülke standart kuruluşlarınca, Milli Standart haline dönüştürülmektedir. Kısacası Harmonize Standart haline gelirler.

Örneğin;
IEC 60204-1, ISO 12100:2010
EN 60204-1, EN ISO 12100:2010
TS EN 60204-1 , TS EN ISO 12100:2010

Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre Standart Tipleri
Güvenlik amaçlı EN Standartları, kapsam itibarıyla A, B, C Tipi Standartları olarak üç grupta değerlendirilirler;

A-Genel Güvenlik Standardları
B-Risk Grupları Standardları
C-Ürünler için Standartlar
A Tipi Standartlar
A tipi Standartlar Tüm makineler için geçerli olan temel tasarım ilkelerini ve temel kuralları belirlerler. Yalnızca bu standartları uygulamak Makine Emniyeti Yönetmeliğini doğru uygulanması için temel bir çerçeve vermesine rağmen, tek başına uygulanması Yönetmeliğin ilgili temel sağlık ve güvenlik kuralları için yeterli değildir.

Örn:
TS EN ISO 12100:2010 Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
Bu standartın hükümleri bütün makinalarda geçerlidir.

B Tipi Standartlar
B-tipi standartları makine kategorilerinin geniş bir yelpazesinde kullanılan makine güvenliği standartlarıdır. B tipi Standartlar çoğu makine ve ürün grubu için Makine Emniyeti Yönetmeliğinin talep ettiği temel gereklilikleri sağlamak için yeterlidir.

B tipi Standartlar Güvenliğin sağlanma şeklini gösteren standardlardır. Sadece ilgili risk bulunan makinalar için geçerlidir.

Örn:
TS EN ISO 13849-1 Makinelerde güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları- Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler

C Tipi Standartlar
C tipi Stnadartlar ürünler için uygulanan özel satndartlardır. C tipi Standartlar A ve B tipi Stnadartlara atıfta bulunabilirler. Belirli bir makine veya makine grubu için hazırlanan detaylı güvenlik standardlarıdır.

Örn:
TS EN ISO 11111-2 Tekstil makinaları – Güvenlik kuralları – Bölüm 2: Eğirmeye hazırlık ve eğirme makinaları